ପରାମର୍ଶ ସେବା |

ପରାମର୍ଶ ସେବା |

ଆମର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ଉତ୍ପାଦନ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଚୟନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇ-ମୋଟରସାଇକେଲ୍ 、 ଇ-ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ୍ 、 ତେଲ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ୍ ଏବଂ ଲୋ-ସ୍ପିଡ୍ ଇ-ଯାନ କ୍ରୟ ଉପରେ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ |

ସେବାଗୁଡିକ (୨)

✧ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପରାମର୍ଶ |

ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବୃତ୍ତିଗତ ବ technical ଷୟିକ, ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ପରାମର୍ଶ (ଇମେଲ୍, ଫୋନ୍, ହ୍ ats ାଟସ୍ ଆପ୍ , ସ୍କାଇପ୍ ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ) ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ |ଗ୍ରାହକମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଯେକ questions ଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି: ଗତି, ମାଇଲେଜ୍, ଶକ୍ତି, କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି |

ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସେବା

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବିକ୍ରୟ ପରେ ବ technical ଷୟିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡି ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ଯାହା ଦ୍ the ାରା ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ବ imize ାନ୍ତୁ |

ସେବାଗୁଡିକ (3)
ସେବାଗୁଡିକ (1)

✧ ଯାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ

ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଯେକ time ଣସି ସମୟରେ ଆମ କମ୍ପାନୀ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆମେ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରୁ |ଆମେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଯେକ any ଣସି ସୁବିଧାଜନକ ସର୍ତ୍ତ ଯେପରିକି କ୍ୟାଟରିଂ ଏବଂ ପରିବହନ ଯୋଗାଇଦେଉ |