OEM / ODM

OEM / ODM

CYCLEMIX ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବ Electric ଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରେ |

OEM / ODM ଡିଜାଇନ୍ ର ସାଧାରଣ ପ୍ରକାରଗୁଡିକ କ’ଣ?

CYCLEMIX ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବ Electric ଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରେ |ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ demand ଣସି ଚାହିଦା ଅଛି ଯାହା ନିମ୍ନରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି, ଆମେ ଏହାକୁ ଘଟାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ |

ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କିମ୍ବା ଆପ୍ ଫଙ୍କସନ୍ (୨)

ହାର୍ଡ ଲୋଗୋ |

ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କିମ୍ବା ଆପ୍ ଫଙ୍କସନ୍ (6)

ଡେକାଲ୍ ଲୋଗୋ |

ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କିମ୍ବା ଆପ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ())

ଟାୟାର ଆକାର |

ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କିମ୍ବା ଆପ୍ ଫଙ୍କସନ୍ (5)

ଗତି

ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କିମ୍ବା ଆପ୍ ଫଙ୍କସନ୍ (4)

ମୋଟର ଆକାର |

ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କିମ୍ବା ଆପ୍ ଫଙ୍କସନ୍ (୧)

ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କିମ୍ବା ଆପ୍ ଫଙ୍କସନ୍ |

OEM / ODM ଧାରଣା କିପରି ସତ୍ୟ ହେବ?

ଆଇଡିଆ ଆଉଟ୍ କଥା ହେବା |

Ide ଆଇଡିଆ ଆଉଟ୍ କଥା ହେବା |

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଉତ୍ପାଦ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ |

ଅଭିଜ୍ଞ ବିକ୍ରୟ ପରିଚାଳକ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ବ technical ଷୟିକ ଜ୍ଞାନର ଏକ ଗଭୀର ସ୍ତର ବଜାୟ ରଖନ୍ତି |ସେମାନେ ତୁମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ତୁମର କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବେ |ଆପଣ ତା’ପରେ ଆମର ସେଲ୍ ଅଫର୍ କିମ୍ବା ଏକ ଉତ୍ପାଦ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ସମାଧାନ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏକ ଉତ୍ପାଦ ସୁପାରିଶ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ |

Ide ଆଇଡିଆକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା |

ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଡେମୋ ଏବଂ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ବ Val ଧ କରନ୍ତୁ |

କେତେକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଉତ୍ପାଦ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାର ଅନ-ସାଇଟ୍ ବ valid ଧତା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣରେ ହାତ ସହିତ ଫିଟ୍ |ପ୍ରକଳ୍ପର ସଫଳତା ପାଇଁ CYCLEMIX ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁ understand ାଏ |ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, CYCLEMIX ଏକ ନମୁନା ଉପକରଣ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟ ବ valid ଧତା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଟେ |ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଏକ ବିକ୍ରୟ ପ୍ରତିନିଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |

ଆଇଡିଆ ଆଉଟ୍ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି |
ଆଇଡିଆ ଆଉଟ୍ ନିର୍ମାଣ

Idea ଧାରଣା ନିର୍ମାଣ

OEM / ODM ଉତ୍ପାଦର ବହୁଳ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରନ୍ତୁ |

ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ଉତ୍ପାଦ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିବାକୁ ପ୍ରମାଣ କରେ, CYCLEMIX ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଯିବ, ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ଉତ୍ପାଦ ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବ, ସେହି ସମୟରେ ଉତ୍ପାଦର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଛୋଟ ବ୍ୟାଚ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ | ।ସମସ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ବହୁ ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ |